Termin walnego zebrania sprawozdawczego

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ODBĘDZIE SIĘ:
22.04.2017 /SOBOTA/ W:
I  TERMINIE – GODZ. 15:00,
II TERMINIE – GODZ. 15:30.

Posted in Komunikat | Leave a comment

Komunikat w sprawie plombowania wodomierzy!

PLOMBOWANIE WODOMIERZY ODBĘDZIE SIĘ  W DNIACH :
21.04.2017 /PIĄTEK/ GODZ 10:00 – 13:00
22.04.2017 /SOBOTA/GODZ  9:00 – 14:00
23.04.2017 /NIEDZIELA/ GODZ. 12:00 – 16:00

ZGŁOSZENIE GOTOWOŚCI DO ZAPLOMBOWANIA WODOMIERZA  NALEŻY ZGŁASZAĆ U GOSPODARZA ROD – DZIAŁKA 47
LUB TELEFONICZNIE: 505 873 957

Posted in Komunikat | Leave a comment

ROZLICZENIE ZA WODĘ I ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ 2016!

Zapraszamy do zapoznania się z rozliczeniem za wodę i prąd za 2016 rok. Odpowiedni wykaz znajduje się w załączniku excelowskim poniżej. Termin płatności za wodę – 30 dni, za prąd – 14 dni, od daty opublikowania informacji.

Wykaz_woda_energia_ROD_Jeziorna_2016

Posted in Komunikat | Leave a comment

KOMUNIKAT 7/2016

1. Działki posiadające nasadzenia krzewów, kwiatów na alejkach ogrodowych muszą je usunąć do dnia 31.10.2016r. Gałęzie drzew i krzewów wystające poza ogrodzenie działki winny być usunięte. Po tym terminie zostaną usunięte na koszt działkowca.

2. Działkowcy, którzy wodomierze i zawory mają w domkach winni do następnego sezonu włączenia wody wyprowadzić je na zewnątrz. Wszystkie wodomierze mają być ustawione w pozycji poziomej zgodnie z zaleceniem PWiK.

3. Każdy członek naszego ogrodu otrzymał Regulamin, którego powinien przestrzegać. Niestosowanie się do Regulaminu będzie skutkowało pozbawieniem prawa do działki.

ZARZĄD  ROD „JEZIORNA”

Posted in Komunikat | Leave a comment

Terminy odczytów liczników wody!

ODCZYT WODOMIERZY ODBĘDZIE SIĘ :

30.09.2016 (PIĄTEK) W GODZ. 9:00-14:00 , 15:00-17:00

01.10.2016 (SOBOTA) W GODZ. 9:00-14:00 , 15:00-17:00

02.10.2016 (NIEDZIELA) W GODZ. 9:00-14:00 , 15:00-17:00

Działkowcy, którzy nie udostępnią wodomierzy do odczytu będą ukarani kwotą 100 zł uchwałą zarządu z dnia 26.08.2016.

Posted in Komunikat | Leave a comment

KOMUNIKAT nr 6/2016

1. Zgodnie z zatwierdzonym planem pracy na 2016 rok działki posiadające nasadzenia krzewów, kwiatów na alejkach ogrodowych zgodnie z Regulaminem muszą je usunąć.
2. PZD dokona kontroli zagospodarowania działek w naszym ogrodzie.
3. Powołano w naszym ogrodzie Komisję Modernizacyjną, która dokona również przeglądu  działek (skład komisji: Panasiuk Maciej, Szafrańska Bożena, Wieczorek Tomasz).                 4. Każdy członek naszego ogrodu otrzymał Regulamin, którego winien przestrzegać. Nie stosowanie się do Regulaminu będzie skutkowało pozbawieniem prawa do działki.
5. Działkowcy, którzy wodomierze mają w domkach winni do następnego sezonu włączenia wody wyprowadzić na zewnątrz. Wszystkie wodomierze mają być ustawione w pozycji poziomej zgodnie z zaleceniem PWiK.

ZARZĄD  ROD „JEZIORNA”

Posted in Komunikat | Leave a comment

OPŁATY DZIAŁKOWE I TERMINY OPŁAT

1. SKŁADKA CZŁONKOWSKA                 6 ZŁ
2. OPŁATA OGRODOWA                      170 ZŁ
3. OPŁATA ENERGETYCZNA                 15 ZŁ

TERMIN PŁATNOŚCI DO 30.06.2016!

Za zużytą wodę płacimy w ciągu 30 dni od daty wywieszenia rozliczeń na poszczególne działki.
Za zużytą  energię elektryczną płacimy  w ciągu 14 dni od daty wywieszenia rozliczeń na poszczególne działki.
Nie może być tak, że działkowcy korzystają z wody i energii w danym roku nie mając opłaconej wody i energii za poprzedni rok.
Dotychczasowe praktyki w opłatach powodowały, że z opłata ogrodowa  wykorzystywana była do opłaty za wodę i energię zamiast na potrzeby ogrodu.

Posted in Komunikat | Leave a comment

Komunikat 5/2016

Źle zagospodarowane ogrody – działki PZD, były powodem wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego przeciwników istnienia ogrodów działkowych w Polsce o ich likwidację. W związku z tym XII Krajowy Zjazd PZD za jedną z najważniejszych uchwał zjazdowych uznał, poprawę zagospodarowania ogrodów-działek i aktywizację oświaty w ogrodach.

Prezydium Okręgowego Zarządu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie, widząc pilną potrzebę działania, Uchwałą Nr 83 z dnia 26 sierpnia 2015r, postanowiło powołać Okręgową Komisję Modernizacji i Oświatową działającą w okresie kadencji 2015-2019 na terenie działania Okręgu Warmińsko-Mazurskiego. Pracami tematycznymi obydwu Komisji kieruje pracownik zarządu okręgowego PZD – instruktor ogrodowy Jarosław Wołodkiewicz. Natomiast nadzór nad pracami tych komisji, pełni wiceprezes ZO Jan Kamiński.

Zarząd ROD „Jeziorna” w Olsztynie prosi o zgłaszanie się członków naszego ogrodu chętnych do pracy w obu komisjach. Obie komisje ogrodowe, winny zająć się tematami wynikającymi z Ustawy, Statutu i Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego, a w szczególności stanem wizualnym altan, szklarń, porządku na działkach. Ponadto Komisja Oświatowa winna zająć się instruktażem cięcia drzew i krzewów owocowych, ochroną drzew, warzyw oraz ochroną środowiska naturalnego /wg wytycznych KR PZD/

Priorytetem Ogrodu powinno być dbanie o estetykę ogrodu i działki, funkcjonalność, ład i porządek oraz daleko posuniętą ekologię w ogrodzie. W naszym ogrodzie jest wiele zaniedbań a jest to ogród położony w najpiękniejszym miejscu w Olsztynie.

Prezes ROD Zofia Śliwka

 

Posted in Komunikat | Leave a comment

Komunikat 4/2016

Wymiana wodomierzy odbędzie się w następujących dniach i godzinach:
16.04.2016 sobota 9:00 – 16:00
dodatkowy termin to
23.04.2016 sobota  9:00 – 16:00
Proszę o okazanie starych wodomierzy i przygotowanie dostępu do miejsc ich zamontowania.

PREZES ROD „JEZIORNA”

Posted in Komunikat | Leave a comment

Komunikat 3/2016

W związku ze skargami na ekipę montującą wodomierze, gospodarza i na mnie oraz nagrywanie telefonem (czy to ma być kolejna afera podsłuchowa) przez członków ogrodu moich rozmów z nimi wyjaśniam:

Ekipa pracowała bez choćby 10-cio minutowej przerwy do godz. 18-tej i obsłużyła ponad 60 działek. Rozumiem, że każdy chciałby być obsłużony jak najszybciej, a tak się nie dało i należy to zrozumieć.

Kontakt telefoniczny ze mną w godz. 10:00-15:00 w dni powszednie.

Wydawanie dokumentów w piątki i soboty w godz. 14:00-16:00 w alejce przy działce 26.

Organem kontrolującym Pracę Zarządu i podpisującym Bilans oraz poprawność w zarządzaniu finansami i księgowaniach jest Komisja Rewizyjna. Wszelkie skargi i uwagi na Zarząd i mnie Prezesa Zarządu proszę kierować na piśmie do Zarządu lub do Komisji Rewizyjnej – organem nadrzędnym nad Zarządem.

Posortowane odpady typu gałęzie i liście można w Olsztynie bezpłatnie oddawać w punktach do tego wyznaczonych. Mieszkańcy Olsztyna mogą wywozić nieodpłatnie gałęzie i liście odpowiednio posortowane do:
PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH w OLSZTYNIE ul. LUBELSKA 43D
w godz. 6:00-18:00 poniedziałek-piątek,
godz. 6:00-14:00 sobota.tel. 89 533 84 20

Zaproszenia na Walne zebranie sprawozdawcze będą wysyłane pocztą i ogłoszone na stronie internetowej www.rod-jeziorna.olsztyn.pl

Prezes ROD „Jeziorna”
Zofia Śliwka

Posted in Komunikat | Leave a comment